evolution tài xỉu online uy tín tvlink | Click để nhập và nhận 308K

Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Đề nghị đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Mẫu Đề nghị đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng đối với dự án điều chỉnh theo quy trình đăng ký) Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nội dung như sau:

BẢN ĐĂNG KÝ

ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ/GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

[01]       Nhà/các nhà đầu tư đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/* số …. dự án đầu tư ra nước ngoài với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

[02]     1. Tên và thông tin của nhà đầu tư thứ 1

            2. Tên và thông tin của nhà đầu tư thứ 2

            3. ….( Tên và thông tin của nhà đầu tư tiếp theo (nếu có))

            Ngoài ra, dự án có sự tham gia của …. (tên đối tác tại nước ngoài, nếu có).

Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư /* số …. ngày …. tháng …. năm ….;

Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số ….. ngày …. tháng …. năm ………;

[03]     1. Tên dự án/tổ chức kinh tế thành lập ở nước ngoài:.....................................................

            Đầu tư tại (quốc gia hoặc vùng lãnh thổ): ..........................................................................

[07]     Mục tiêu hoạt động:

            Quy mô dự án:.............................................................................................................

[08]     Tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư tại nước ngoài là …. (bằng chữ) đô la Mỹ; tương đương …… (bằng chữ) đồng Việt Nam

Trong đó vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà/các nhà đầu tư tại Việt Nam là …. (bằng chữ) đô la Mỹ, tương đương …. (bằng chữ) đồng Việt Nam.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI.

Dự án đã có Giấy phép/ Văn bản chấp thuận đầu tư của nước tiếp nhận đầu tư số …. ngày ….. tháng….. năm …. do ….. (tên cơ quan) của nước ….. cấp.

1. Tình hình thực hiện các mục tiêu quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư/*

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

2. Tình hình thực hiện vốn đầu tư ra nước ngoài.

[09]          Vốn góp của nhà đầu tư tại Việt Nam (Bảng mẫu – Phụ lục)

                Giải trình thêm về thực hiện vốn đầu tư ra nước ngoài :........................

[12]       3. Thời hạn và tiến độ dự án

                Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư ở nước ngoài

            4. Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư ở nước ngoài

[17]       Đánh giá hiệu quả kinh tế và thực hiện nghĩ vụ tài chính (Bảng mẫu – Phụ lục)

            - Đánh giá hiệu quả kinh tế, dự kiến khả năng và thời gian thu hồi vốn đầu tư :…………

          - Giải trình về việc sử dụng lợi nhuận, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước Việt Nam, các văn bản liên quan:………

            5. Tình hình liên quan khác và đánh giá chung hoạt động đầu tư ở nước ngoài:

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

[18]       Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh các nội dung sau:

            1. Về điều chỉnh ……

             - Nội dung đã quy định tại Giấy CNĐT/*: .......................................................

             - Nay đề nghị sửa thành: ................................................................................

             - Giải trình: ......................................................................................................

            2. Về điều chỉnh …..

            - Nội dung đã quy định tại Giấy CNĐT/*: .......................................................................

            - Nay đề nghị sửa thành: ..................................................................................................

            - Giải trình: ..........................................................................................................................

IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của nội dung hồ sơ.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư, pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư.

V. HỒ SƠ KÈM THEO

[20]     1. Các văn bản (theo quy định khoản 1, Điều 16, Nghị định 78):

            + .........................................................................................     

            2. Văn bản chấp thuận đầu tư của nước tiếp nhận đầu tư (bản sao và dịch có công chứng)

[21]     3. Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về sử dụng vốn nhà nước để đầu tư/tái đầu tư ra nước ngoài (nếu có).

[22]       4. Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước (Báo cáo quyết toán thuế hoặc xác nhận của cơ quan thuế có thẩm quyền)

 

Làm tại …….., ngày ….. tháng ……năm

[23]

Các nhà đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Đăng ký tư vấn