evolution tài xỉu online uy tín tvlink | Click để nhập và nhận 308K

Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Giấy phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản

evolution tài xỉu online uy tín tvlink cung cấp mẫu Mẫu Giấy phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản ( Mẫu số 31/PYC) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

 PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC

HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN

               Kính gửi:............................

Họ và tên người nộp phiếu:……..……………............….........…………

Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............………..

Số điện thoại: …………..…………….....................................................

Email: .......................................................................................................

Số Fax: ……...........………......................................................................

Yêu cầu chứng thực về: ...........................................................................

............................................................................................................................

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:

1.……………………………………….........………....................…........……

2.........................................................................................................….......…..

3.…………....………………………….........………....................……........…

4..........................................................................................................................

5..........................................................................................................................

6..........................................................................................................................

7..........................................................................................................................

8..........................................................................................................................

9..........................................................................................................................

10........................................................................................................................

Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........  

 NGƯ­­ỜI NHẬN PHIẾU  NGƯỜI NỘP PHIẾU
 (Ký và ghi rõ họ tên)      (Ký và ghi rõ họ tên)

--------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Đăng ký tư vấn