evolution tài xỉu online uy tín tvlink | Click để nhập và nhận 308K

Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND Điều chỉnh mức thu phí chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm

Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2015 về Điều chỉnh mức thu phí chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội như sau:
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2015/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ CHỢ ĐỒNG XUÂN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 14

(Từ ngày 01 /12/2015 đến ngày 04 /12/2015)
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 13/11/2015 của UBND Thành phố về việc bổ sung mức thu phí chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội, thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Thành phố; báo cáo giải trình của UBND Thành phố; ý kiến của đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh mức thu phí chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, với mức thu phí tối đa là 750.000 đồng/m2/tháng (Bảy trăm năm mươi ngàn đồng/m2/tháng).
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016. Các nội dung khác thực hiện theo khoản 20, chương II, mục C danh mục các khoản phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của HĐND Thành phố.
2. Giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, quản lý và có giải pháp cụ thể đảm bảo việc chấp hành thu nộp phí của doanh nghiệp và các hộ kinh doanh tại chợ. Quan tâm đến công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành thu, nộp phí chợ trên địa bàn Thành phố đảm bảo đúng quy định, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.
3. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HDND Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XIV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 01 tháng 12 năm 2015./.
 

 
Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu của Quốc hội;
- VP Quốc hội; VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Tổng cục thuế;
- Thường trực Thành Uỷ Hà Nội;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội;
- TT HĐND - UBND - UBMTTQ TP;
- Đại biểu HĐND TP;
- VPĐĐBQH&HĐNDTP; VPUBNDTP;
- Các Sở, ban, ngành TP liên quan;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Công báo TP; Cổng Giao tiếp điện tử TP;
- Các Cơ quan thông tấn, báo chí;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Bài viết nổi bật
Đăng ký tư vấn